menu

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Florahuis.Florabiezz.store          

Opgesteld september 2021

 1. Bedrijfsinformatie:

1-A Florabiezz

Postadres

Valkenierstraat 42

2694 BP ‘s-Gravenzande

KvK-nummer: 55834515.

Btw-identificatienummer: NL851878210B01

Bezoekadres:

ABC Westland 305

2685 DD Poeldijk

1-B Website

                https://florahuis.florabiezz.store/

 

 1. Van toepassing op:

2-A Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod wat door Florabiezz wordt aangeboden middels de webshop Florahuis.Florabiezz.store en op elke tot stand gekomen overeenkomst met Florabiezz.

Voordat een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden door Florabiezz beschikbaar, dan wel inzichtelijk gesteld aan de afnemer via de webshop Florahuis.Florabiezz.store. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij Florabiezz op het bezoekadres en kunnen op verzoek worden toegezonden.

2-B Indien de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking zijn gesteld, dan heeft dat op een zodanige wijze plaatsgevonden dat de afnemer de algemene voorwaarden kan opslaan en deze voor latere kennisneming toegankelijk zijn.

 1. De goederen, koop & levering

3.A De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, zijn beschreven op de website, de catalogus, bestelpagina of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW en verzendkosten zijn indicatief en dienen alleen als richtlijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of de overeenkomst binden Florabiezz niet.

3.B Florabiezz kan de overeenkomst eenzijdig wijzigen waarbij de afnemer de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden nadat Florabiezz de afnemer op de hoogte heeft gesteld van deze wijziging.

3.C Nadat de afnemer bij Florahuis.Florabiezz.store een bestelling heeft geplaatst, zal Florabiezz de ontvangst zo spoedig mogelijk bevestigen.

3.D Florabiezz streeft ernaar alle bestelde goederen binnen de gestelde levertijd te leveren, afhankelijk van beschikbaarheid. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden geleverd, zal Florabiezz u hiervan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels) niet beschikbaar is, kan Florabiezz een vervangend product van gelijk of hoogwaardiger kwaliteit leveren, of uw bestelling gedeeltelijk leveren.

3.E Indien het door u bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van de goederen, de klantenservice op de hoogte stellen via e-mail. De klantenservice zal vervolgens zorgdragen voor een passende oplossing.

3.F Florabiezz zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt verzonden op het door u gewenste tijdstip. Indien Florabiezz niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door u gewenste tijdstip, wordt de bestelling op een tijdstip verstuurd dat zo dicht mogelijk bij het gewenste tijdstip ligt als redelijkerwijs mogelijk; dit kan zowel eerder als later zijn dan het gewenste tijdstip.

3.G Florabiezz zal de goederen leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres correct is. Wees precies over waar u wilt dat de goederen worden achtergelaten, mocht u onverhoopt niet thuis zijn als Florabiezz uw bestelling levert. Florabiezz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, voor verlies of beschadiging van de goederen indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies.

3.H Levende goederen dienen zo snel mogelijk na ontvangst verwerkt te worden. Wij bevelen u aan om het geleverde pakket direct te openen en te verzorgen na ontvangst tenzij u besluit dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4.

3.I U heeft altijd de mogelijkheid, zonder enige additionele toeslagen, tot de dag voordat het inpakproces van de order start, veranderingen aan te brengen dan wel om de bestelling te annuleren. Hiervoor dient u de klantenservice te benaderen. Dit is alleen mogelijk als we uw instructies ontvangen voordat uw pakket is verpakt.

 1. Herroepingsrecht

4.A U hebt het recht om een bestelling te ontbinden tot 7 dagen na de dag dat u de bestelde goederen hebt ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit ontbindingsrecht vindt u op www.florahuis.florabiezz.store/herroepingsformulier onder algemene voorwaarden het (digitale) formulier waarmee u dat kunt doen. Stuur de goederen niet eerder terug naar Florabiezz voordat u hiertoe het verzoek heeft ontvangen van Florabiezz. Florabiezz wil daarmee voorkomen dat er onnodige belasting op het milieu wordt uitgevoerd. Indien u, na ontvangen akkoord van de klantenservice van Florabiezz, de goederen retourneert, dienen de goederen in de originele verpakking te worden verzonden aan het adres genoemd op de factuur. Florabiezz zal, na ontvangst van de retour gestuurde goederen, uw betaling terugstorten inclusief de transportkosten van de retourzending.

4.B De koper draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van de producten.

4.C Tijdens de periode dat de koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht, zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de kwaliteit van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou mogen doen.

4.D De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het voorgaande lid.

 1. Prijzen & betaling

5.A Alle opgegeven prijzen zijn in lokale valuta en zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen onderhevig zijn aan verandering.

5.B Florabiezz kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Florabiezz op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.C Onder de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in 5.B vallen onder meer de verplichting op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of betaling van opeisbare facturen die niet zijn voldaan.

5.D Alle vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tegen het actuele tarief.

5.E Indien goederen onjuist geprijsd zijn door een kennelijke fout of verschrijving, hetzij op unit-niveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal Florabiezz niet verplicht zijn om die goederen aan u te leveren voor de onjuiste prijs, althans voor zover de klant niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op deze onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan Florabiezz u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen of u alsnog akkoord gaat met de gewijzigde prijs.

5.F Florabiezz accepteert betaling voor goederen in een aantal vormen zoals aangegeven op de website.

5.G De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Florabiezz te melden.

5.H Indien een klant verzuimd de juiste betaling bij zijn bestelling mee te sturen dan wel wanneer de betaling door welke reden dan ook wordt geweigerd, heeft Florabiezz recht op, na in gebreke stelling, een vergoeding voor de administratieve kosten voor het aanvragen van de betaling. Florabiezz behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of verdere levering aan de klant op te schorten. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten van Florabiezz. 

 1. Garantie

6.A Florabiezz biedt de volgende garantie op door haar geleverde goederen:

 • Op alle bloembollen heeft de klant 3 maanden groei- en bloeigarantie.
 • Op alle kamerplanten, vaste tuinplanten, struiken heeft de klant 2 maanden groei- en bloeigarantie.

6.B Florabiezz garandeert verder de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum van levering van de producten geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Florabiezz en Florabiezz verzoekt u om het product/de producten terug te sturen, zullen de retourkosten voor rekening van Florabiezz zijn. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde claims komen voor rekening van de klant.

6.C Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:

 • in geval van schade als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling;
 • bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
 • bij normale slijtage/veroudering;
 • indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies voor gebruik.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.A Florabiezz is slechts aansprakelijk voor schade voor zover het risico redelijkerwijs verzekerbaar is.

7.B Florabiezz is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de afnemer voor zover de redelijkheid en billijkheid dit toelaat.

 1. Website disclaimer

8.A. Wijzigingen in het assortiment kunnen op ieder moment worden aangebracht. Florabiezz zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto’s op de website zijn veelal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.

8.B. De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringsgebied. Florabiezz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere gekoppelde websites.

8.C. Als voor advies of informatie op de website verduidelijking of aanvulling is vereist, raden wij u aan om verdere informatie te vragen aan onze klantenservice afdeling. Florabiezz is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

9.A De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van Florabiezz, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van ‘best practices’.

9.B Alle geschreven tekst, foto’s, ontwerpen en inhoud van de website en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties zijn auteursrechtelijk eigendom van Florabiezz of van de personen die een gebruiksrecht aan Florabiezz ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Hierbij zijn alle rechten voorbehouden.

9.C Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florabiezz of van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.

9.D Alle namen, logo’s, slogans, of andere uitspraken kunnen een handelsmerk van ons of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een merk is onwettig. Het is u niet toegestaan de beschermde teksten en beelden te kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel te exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud te creëren, dan wel anderen helpen dit te doen.

9.E U erkent dat u door het plaatsen van materiaal op de website van Florabiezz zowel Florabiezz als onze licentiegevers en rechtverkrijgenden een onherroepelijke, voortdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om de materialen te gebruiken, zowel binnen het Florabiezz domein als anderszins. De vergunning strekt zich uit tot het kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van de materialen.

 1. Klachtenregeling en geschillen

10.A Florabiezz raadt de koper aan om klachten te mailen naar klantenservice@florabiezz.com. Florabiezz zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de Koper gebruikmaken van het Online Dispute Resolution platform van de Europese Commissie. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

10.B Op overeenkomsten tussen Florabiezz en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Overig

11.A Indien u of Florabiezz verzuimt een recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat u of Florabiezz niet kunnen weerhouden om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.

11.B Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het van invloed zijn op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.

11.C Indien u een zakelijke gebruiker bent, gaat u ermee akkoord dat Florabiezz en/of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers, onmiddellijk op verzoek, te vrijwaren voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de website van Florabiezz